ایا در هنگام تحویل جنازه شهید حججی سر این شهید بزرگوار همراه جنازه بود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید